Photos
1970

(1960s)

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

(1980s)

Photos

Oklahoma

Detroit

Scott's fashion shoot